Paketa Fiskale 2014

Ndryshimet kryesore te paketës fiskale janë ne disa ligje si: Ligji per Akcizat, Procedurat Tatimore, Sistemimin Fiskal ne Fushen e Hidrokarbureve, Tatimin mbi te Ardhurat, Taksat Vendore, TVSH etj. Me poshte do te gjeni Paketen Fiskale te plote.

Ligj nr. 178/2013 datë 28.12.2013
Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar   
 
Ligj nr. 179/2013 datë 28.12.2013
Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për    procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”

Ligj nr. 180/2013 datë 28.12.2013 
Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 61/2012, “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”
 
Ligj nr. 181/2013 datë 28.12.2013
Për   disa   ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 9632,datë 30.10.2006,“Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar”
 
Ligj nr. 182/2013 datë 28.12.2013
Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 7928, datë 27.4.1995, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, të ndryshuar
 
Ligj nr. 183/2013 datë 28.12.2013
Për një ndryshim në Ligjin Nr. 7811, datë 12.4.1994, “Për miratimin me ndryshime të  dekretit  nr.  782,  datë  22.2.1994, “Për  sistemin  fiskal  në  sektorin     e  hidrokarbureve  (kërkim-
prodhim)”

Ligj nr. 184/2013 datë 28.12.2013   
Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 10 383, datë 24.2.2011, “Për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”

Paketa Fiskale 2014 - e plote
Udhezimi i Ministrit te Financave "Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël"

CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio