Tatimi mbi te ardhurat nga punesimi

Ne ndryshimet e fundit ligjore vihet re; Heqja e TAP-it per pagat nen 30.000 leke, edhe per ndryshimin per shpenzime te panjohura dhe konkretisht:

Ishte; I) shpenzimet per sherbime teknike, konsulence dhe te menaxhimit te faturuara nga persona te trete, por te palikuiduara brenda periudhës tatimore nga tatimpaguesi.
Behet: ll) shpenzimet për shërbime teknike, konsulence dhe të menaxhimit, të faturuara nga persona të tretë, për të cilat nuk është paguar tatimi në burim, brenda periudhës tatimore nga tatimpaguesi.”.

Ligj Nr. 107/2013  Dt. 28.03.2013
Për Disa Ndryshime Në Ligjin Nr. 8438, Datë 28.12.1998
“Për Tatimin Mbi Të Ardhurat”, Të Ndryshuar

Sipas njoftimit ne faqen zyrtare DPT - Duke filluar nga data 1 Maj 2013, pagat deri ne 30.000 leke do te perjashtohen nga Tatimi mbi te Ardhurat nga Punesimi. Ne zbatim te Ligjit 8438, date 28.12.1998 “Per tatimin mbi te ardhurat”, i ndryshuar, Tatimi mbi te Ardhurat nga Punesimi do te zbatohet per pagat mbi 30.000 leke.

Ligji 106/2013  Dt.28.03.2013
Për Disa Shtesa Në Ligjin Nr. 9632, Datë 30.10.2006 “Për Sistemin E Taksave Vendore”, Të Ndryshuar

 

 

CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio