Ndryshim i pages minimale dhe maksimale per efekt te llogaritjes se kontributeve

Ju kujtojmë se në zbatim të Vendimit Nr.414, datë 27.06.2012, të Këshillit të Ministrave
“Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr.1114, datë 30.7.2008 të Këshillit të
Ministrave, i botuar në Fletoren Zyrtare Nr.78, datë 09.07.2012, duke filluar nga data 1
Korrik 2012 e ne vazhdim, paga minimale mujore, për efekt të llogaritjes së kontributit
të sigurimeve, shoqërore e shëndetësore, do të jetë jo më pak se 18.295
(tetembedhjete mije e dyqind e nentedhjete e pese) lekë, ndërsa paga maksimale
mujore të jetë 91.475 (nentedhjete mije e katër qind e shtatedhjete e pese) lekë.
Për të punësuarit, marrëdhëniet e punës të të cilëve regullohen në baze të ligjit nr.7961,
datë 12.7.1995, “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, paga minimale
mujore, për llogaritjen e kontributeve, është ajo e përcaktuar nga Këshilli i Ministrave, në
zbatim të nenit nr.111, të ligjit të sipërpërmendur. Kjo page ( sipas Vendimit të Këshillit të
Ministrave “Për përcaktimin e pagës minimale, në shkallë vendi”, te miratuar ne
mbledhjene Qeverise te dates 11.07.2012) duke filluar nga data 01.07.2012 e ne vazhdim
është 21.000 (njezet e nje mije) lekë. "
Kontributi i detyrueshëm për sigurimet shoqërore për personat e vetëpunësuar në
veprimtari, tregtare apo shërbimi, ambulante, si dhe për personat, që punojnë si punëtorë
shtëpie, nga data 1.7.2012 e në vazhdim, të jetë 2.250 (dymije e dyqind e pesedhjete)
lekë në muaj.

Vendimi i plote

 

CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio