Miratohen Manualet Teknike Të Çmimeve Të Punimeve Të Ndërtimit Dhe Të Analizat Teknike Të Tyre

Miratohet vendimi Nr.708, datë 12.10.2011 Per miratimin e Manualeve Teknike Të Çmimeve Të Punimeve Të Ndërtimit Dhe Të Analizave Teknike Të Tyre.

Me kete vendim jane miratuar dhe vendosur per:
1. Miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave
Teknike të tyre, të rishikuara, sipas tabelave që i bashkëlidhen këtij vendimi, të cilat do të përdoren
Në përcaktimin e fondit limit të objekteve në ndërtim.

2. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve të dërgojë të dhënat për çmimet mesatare të tregut të
Katër elementeve të strukturës së kostos, të nevojshme për përditësimin e çmimeve të manualit.

3. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve vë në dispozicion çmimet e “investiguara” në bazë të
Kërkesës së bërë nga MPPT-ja, brenda tre muajve nga kërkesa e tyre.

4. Çmimet e zërave të punimeve, të përcaktuara në manualet teknike, janë orientuese dhe
Referuese për planifikimin e buxhetit vjetor.

5. Vendimi nr.1027, datë 15.12.2010 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e manualeve
Teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre”, shfuqizohet.

6. Ngarkohen Ministria e Punëve Publike dhe Trasportit dhe Ministria e Financave për
Zbatimin e këtij vendimi.   

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare 154-2011. i plote

CAKTO NJE TAKIM+355 52 230334
NA SHKRUANIinfo@ek-sk.com
NA VIZITONIQendra EGT, Durres

Kontakte

     

Adresa: Qendra EGT Lagja: 3; Rruga: G.Durrsaku.
Durres, Albania 2001
Telefon:
+355 52 230334
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed by: Oxygen Studio